Vad är ROCE (avkastning på sysselsatt kapital)?

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) är ett nyckeltal som används för att mäta hur effektivt ett företag använder sitt kapital för att generera vinst. ROCE står för Return On Capital Employed på engelska. ROCE visar hur mycket vinst ett företag kan skapa för varje krona som investeras i verksamheten och är därmed ett viktigt verktyg för investerare och företagsledare att bedöma företagets lönsamhet och kapitaleffektivitet.

Beräkning av ROCE

ROCE beräknas genom att dela företagets rörelseresultat (EBIT) med kapital som är sysselsatt (totala tillgångar minus kortfristiga skulder). Formeln för ROCE är:

ROCE = EBIT / (Totala tillgångar – Kortfristiga skulder)

EBIT står för Earnings Before Interest and Taxes, och det är den vinst som ett företag genererar innan räntekostnader och skatter dras av. Totala tillgångar inkluderar alla företagets tillgångar, såsom kassa, inventarier, byggnader och maskiner. Kortfristiga skulder är skulder som förfaller inom ett år, såsom leverantörsskulder och kortfristiga lån.

Fördelar med att använda ROCE

ROCE har flera fördelar som gör det till ett användbart nyckeltal för att bedöma företags lönsamhet:

 1. Universell användning: ROCE kan användas för att jämföra företag inom olika branscher och storlekar, eftersom det fokuserar på hur effektivt företaget använder sitt kapital oavsett dess verksamhet.
 2. Kapitaleffektivitet: ROCE ger en tydlig bild av hur väl företaget använder både sitt eget kapital och lånade pengar för att generera vinst.
 3. Jämförelser över tid: ROCE kan användas för att spåra ett företags lönsamhet över tid, vilket ger insikt om huruvida företaget förbättrar sin kapitaleffektivitet eller inte.

Nackdelar med att använda ROCE

Trots dess fördelar finns det några nackdelar med att använda ROCE som ett nyckeltal:

 1. Förändringar i kapitalstrukturen: Eftersom ROCE inkluderar både eget kapital och skulder i beräkningen, kan förändringar i företagets kapitalstruktur påverka nyckeltalet och göra det svårare att jämföra över tid.
 2. Inte alltid rättvisande för cykliska företag: För cykliska företag som är känsliga för konjunktursvängningar kan ROCE vara missvisande eftersom det inte tar hänsyn till konjunkturcykler och dess effekt på företagets lönsamhet.
 3. Inverkan av avskrivningar: Avskrivningar påverkar företagets EBIT och kan därmed påverka ROCE. Olika företag kan använda olika avskrivningsmetoder, vilket kan göra jämförelser mellan företag svårare.

ROCE jämfört med andra nyckeltal

ROCE är ett av många nyckeltal som investerare och företagsledare kan använda för att bedöma företags lönsamhet. Andra vanliga nyckeltal inkluderar:

 1. Return on Equity (ROE): Mäter hur effektivt företaget använder sitt eget kapital för att generera vinst.
 2. Return on Assets (ROA): Mäter hur effektivt företaget använder sina totala tillgångar för att generera vinst.
 3. Return on Investment (ROI): Mäter hur effektivt företaget använder sina investeringar för att generera vinst.

ROCE skiljer sig från dessa nyckeltal genom att det fokuserar på både eget kapital och skulder, vilket ger en mer omfattande bild av företagets kapitaleffektivitet.

Exempel på ROCE-analys

Låt oss anta att vi vill jämföra två företag, A och B, baserat på deras ROCE:

 • Företag A: EBIT = 1 000 000 kr, Totala tillgångar = 10 000 000 kr, Kortfristiga skulder = 2 000 000 kr
 • Företag B: EBIT = 2 000 000 kr, Totala tillgångar = 20 000 000 kr, Kortfristiga skulder = 5 000 000 kr

ROCE för företag A:

ROCE = 1 000 000 / (10 000 000 – 2 000 000) = 1 000 000 / 8 000 000 = 0,125 eller 12,5%

ROCE för företag B:

ROCE = 2 000 000 / (20 000 000 – 5 000 000) = 2 000 000 / 15 000 000 = 0,1333 eller 13,33%

Baserat på ROCE-analysen är företag B mer kapitaleffektivt än företag A eftersom det har en högre ROCE (13,33% jämfört med 12,5%). Detta innebär att företag B genererar mer vinst per investerad krona än företag A.

Sammanfattning

ROCE är ett viktigt nyckeltal för att bedöma företags lönsamhet och kapitaleffektivitet. Genom att jämföra ROCE mellan företag och över tid kan investerare och företagsledare få insikt i hur väl företaget använder sitt kapital för att generera vinst.

Det är dock viktigt att komma ihåg att ROCE inte bör användas isolerat, utan bör kombineras med andra nyckeltal och analysverktyg för att få en mer heltäckande bild av företagets finansiella hälsa och prestanda.

Vanliga frågor och svar

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om avkastning på sysselsatt kapital.

Hur kan jag använda ROCE för att välja investeringar?

ROCE kan vara ett användbart verktyg för att jämföra företags lönsamhet och kapitaleffektivitet. Genom att välja företag med hög ROCE kan du investera i företag som effektivt använder sitt kapital för att generera vinst. Det är dock viktigt att inte enbart basera dina investeringsbeslut på ROCE, utan också ta hänsyn till andra nyckeltal och faktorer som påverkar företagets finansiella prestanda.

Kan jag använda ROCE för att bedöma företag inom samma bransch?

Ja, ROCE kan användas för att jämföra företag inom samma bransch och ge en indikation på vilka företag som är mer kapitaleffektiva. Det är dock viktigt att komma ihåg att olika branscher kan ha olika kapitalbehov och kapitalstrukturer, vilket kan påverka ROCE. Därför är det viktigt att också ta hänsyn till branschspecifika faktorer när du jämför företag med hjälp av ROCE.

Hur kan jag använda ROCE för att bedöma företagets lönsamhet över tid?

Genom att jämföra ROCE över olika tidsperioder kan du se om företaget förbättrar eller försämrar sin kapitaleffektivitet. Om ROCE ökar över tid kan det tyda på att företaget blir bättre på att använda sitt kapital för att generera vinst. Omvänt kan en minskning i ROCE tyda på att företaget blir mindre kapitaleffektivt. Det är dock viktigt att vara medveten om att förändringar i kapitalstrukturen, konjunkturcykler och andra faktorer kan påverka ROCE, så det är viktigt att inte enbart basera din analys på detta nyckeltal.

Är ROCE användbart för små och stora företag?

ROCE kan användas för att bedöma både små och stora företags kapitaleffektivitet. Men det är viktigt att komma ihåg att mindre företag ofta har större volatilitet i sina finansiella resultat, vilket kan göra ROCE mer känsligt för förändringar i deras kapitalstruktur och lönsamhet. Därför kan det vara mer relevant att jämföra ROCE mellan företag av liknande storlek och inom samma bransch för att få en mer rättvisande bild av deras kapitaleffektivitet.

Vilka andra nyckeltal kan jag använda för att bedöma företags lönsamhet?

Förutom ROCE finns det flera andra nyckeltal som kan användas för att bedöma företags lönsamhet, såsom return on equity (ROE), return on assets (ROA) och return on investment (ROI). Det är viktigt att använda flera nyckeltal för att få en mer heltäckande bild av företagets finansiella prestanda och att inte enbart basera din analys på ett enda nyckeltal.

Video om Avkastning på Sysselsatt Kapital

I det här videoklippet förklarar Tim Bennett, från MoneyWeek.com, mer om avkastning på sysselsatt kapital.

Lämna en kommentar