z-altman

Vad är Z-Altman?

Att bedöma ett företags kreditvärdighet är en viktig uppgift för långivare, investerare och kreditbedömningsinstitut. En av de mest använda modellerna för att göra denna bedömning är Z-Altman-modellen, som utvecklades av Edward Altman på 1960-talet. Denna modell använder finansiella nyckeltal för att beräkna en Z-Score, som sedan används för att bedöma ett företags sannolikhet att hamna …

Läs mer

epra nav

Vad är EPRA NAV?

EPRA NAV är en etablerad standard som används vid utvärdering av fastighetsbolag, vilket primärt tar hänsyn till företagets eget kapital. Pris / EPRA NAV beräkningen erbjuder en indikation på substanspremien eller substansrabatten för ett fastighetsbolags aktie. Detta nyckeltal anger förhållandet mellan värdet på företagets tillgångar per aktie och aktiens pris. EPRA står för European Public …

Läs mer

internränta

Vad är internränta?

Internränta är en finansiell term som ofta används vid utvärdering av investeringar. Det är den ränta där nuvärdet av en serie framtida kassaflöden (både inkommande och utgående) är lika med nuvärdet av den initiala investeringen. På engelska översätts internränta till Internal Rate of Return. Internräntas betydelse Förståelse för internränta är viktig för investerare eftersom den …

Läs mer

utdelningsandel

Vad är utdelningsandel?

Utdelningsandel är ett kritiskt koncept inom finans- och investeringsvärlden. Det ger en inblick i ett företags lönsamhet och dess förmåga att generera avkastning till sina aktieägare. Men vad innebär det egentligen, och varför är det så viktigt för investerare? I den här artikeln kommer vi att dyka djupt in i utdelningsandelen, dess historia, hur den …

Läs mer

diskonterade kassafloden dcf

Vad är diskonterade kassaflöden (DCF)?

Diskonterade kassaflöden, ofta refererade till som DCF, är ett centralt koncept inom finansiell analys och företagsvärdering. Det är en metod som används för att bedöma värdet av en investering baserat på dess förväntade framtida kassaflöden. Förståelse för DCF Definition av DCF DCF står för ”Diskonterade Kassaflöden”. Det är en värderingsmetod som används för att uppskatta …

Läs mer

aktiekapital

Vad innebär aktiekapital?

Förståelsen av aktiekapital är en grundläggande del i att förstå företagets finansiella struktur och dess kapitalbehov. I denna artikel kommer vi att djupdyka in i vad aktiekapital är, hur det bestäms, varför det är viktigt och hur det kan förändras. Vad är aktiekapital? Aktiekapital, i dess mest grundläggande form, representerar det kapital som aktieägarna investerat …

Läs mer

relative strength index

Vad är RSI (Relative Strength Index)?

Relative Strength Index, ofta förkortat RSI, är en teknisk indikator som används inom aktiehandel för att mäta hastigheten och förändringen i prisrörelser. Denna indikator är en oscillator som rör sig mellan noll och hundra, och den är vanligtvis använd för att identifiera överköpta och översålda förhållanden på marknaden. Hur Relative Strength Index beräknas Att förstå …

Läs mer

nav-kurs

Vad är NAV-kurs (Net Asset Value)?

Net Asset Value (NAV) är ett nyckelbegrepp inom finansvärlden, särskilt när det kommer till investering i fonder. Men vad innebär det egentligen, och hur används det i praktiken? I denna artikel kommer vi att dyka djupt in i ämnet för att ge dig en fullständig förståelse för NAV-kursens roll och betydelse. Vad betyder NAV? Net …

Läs mer

rörelsekapital

Vad är rörelsekapital?

Rörelsekapital är en central del av varje företags ekonomiska hälsa. Men vad är det exakt, och varför är det så viktigt? Vad innebär rörelsekapital? Rörelsekapital, även känt som ”working capital” på engelska, är de resurser som ett företag använder för att hantera sina dagliga verksamheter. Det är skillnaden mellan företagets omsättningstillgångar och dess kortfristiga skulder. …

Läs mer

substansvärde

Vad är substansvärde?

Vad menas med substansvärde? Substansvärde, eller bokfört värde, är det totala värdet av ett företags tillgångar, minus dess skulder. Med andra ord, om företaget skulle sälja alla sina tillgångar och betala av alla sina skulder, skulle substansvärdet vara det belopp som återstår. Detta värde delas ofta per aktie för att ge en indikation på vad …

Läs mer