Vad är Fear and Greed Index?

Fear and Greed Index är ett investeringsverktyg designat för att indikera de två dominerande känslorna på marknaden vid en given tidpunkt: rädsla och girighet. De här två känslorna har en kraftfull inverkan på investerares beteende och kan därmed påverka marknadens rörelser på ett betydande sätt. Indexet ger en sifferbaserad skala, från 0 (extrem rädsla) till 100 (extrem girighet), som visar vilket humör som dominerar marknaden. Den mest kända versionen av indexet är CNN

fear and greed index skärmklipp 20.06.2023
Skärmklipp av hur CNNs Fear and Greed Index ser ut på deras hemsida 20.06.2023.

Hur Fear and Greed Index beräknas

Bakom kulisserna utnyttjar Fear and Greed Index flera olika marknadsindikatorer för att fånga känslan på marknaden. Bland dessa indikatorer finns marknadsmomentum, efterfrågan på säkra tillgångar, aktiekursens bredd och marknadsvolatilitet. Dessa olika parametrar kombineras sedan för att generera indexvärdet. Det är dock viktigt att komma ihåg att indexet inte bör ses som en exakt representation av marknaden, utan snarare som en termometer för att bedöma den allmänna stämningen bland investerare.

De sju indikatorerna för Fear and Greed Index

Fear and Greed Index baseras på sju olika marknadsindikatorer som var och en belyser en aspekt av marknadens sentiment. Dessa indikatorer sammanvägs för att skapa en helhetsbild av rädsla och girighet i marknaden. De sju indikatorerna är:

  1. Market Momentum: Detta är ett mått på takten i marknadens rörelser. När marknaden stiger snabbt kan det vara ett tecken på girighet, medan snabba fall kan indikera rädsla.
  2. Safe Haven Demand: Denna indikator mäter hur mycket investerare flockas till traditionellt ”säkra” tillgångar som obligationer eller guld. En hög efterfrågan på dessa tillgångar kan vara ett tecken på rädsla.
  3. Stock Price Breadth: Denna indikator mäter hur många aktier som stiger jämfört med hur många som faller. En bred marknad, där många aktier stiger, kan indikera girighet, medan en smal marknad kan vara ett tecken på rädsla.
  4. Market Volatility: Denna indikator mäter hur mycket aktiepriserna fluktuerar. Högre volatilitet kan vara ett tecken på rädsla, medan lägre volatilitet kan indikera girighet.
  5. Put and Call Options: Måttet på handeln i säljoptioner (puts) jämfört med köpoptioner (calls) kan också visa på marknadens rädsla eller girighet.
  6. Junk Bond Demand: Om efterfrågan på högriskobligationer (så kallade junk bonds) ökar, kan det vara ett tecken på girighet.
  7. Stock Price Strength: Denna indikator jämför antalet aktier som når 52-veckors höjdpunkter med de som når 52-veckors bottennivåer. Om många aktier når nya höjdpunkter, kan det vara ett tecken på girighet.

Alla dessa faktorer spelas mot varandra för att skapa en omfattande bild av rädsla och girighet på marknaden.

Påverkan av rädsla och girighet på investeringsbeteendet

Rädsla på finansmarknaderna

Rädsla är en mäktig känsla, och på finansmarknaden kan den leda till snabba och ibland irrationella beslut. När rädslan tar över på marknaden, tenderar investerare att fly från riskfyllda tillgångar och söka skydd i säkrare investeringar. Det kan vara allt från att sälja aktier och köpa obligationer, till att investera i guld eller andra traditionellt sett säkra tillgångar. Det är dock viktigt att notera att rädsla kan leda till överreaktion, och att det i många fall kan vara mer lönsamt att stå emot rädslan och istället se situationen som en möjlighet att köpa på lägre nivåer.

Rädslans roll i investeringsbeslut

Rädslan kan ofta leda till en säljpress på marknaden, vilket kan resultera i lägre aktiepriser. Detta kan skapa en ond cirkel, där fallande priser leder till ökad rädsla, vilket i sin tur leder till ännu lägre priser. Ett exempel på detta var finanskrisen 2008, där rädslan ledde till stora säljningar och markant lägre aktiepriser.

Vanliga misstag som drivs av rädsla

Ett vanligt misstag bland investerare när rädslan tar över är att sälja sina tillgångar i panik. Ofta sker detta när marknaden redan har fallit mycket, vilket innebär att investeraren säljer i botten och därmed realiserar sina förluster. När marknaden sedan återhämtar sig, missar de möjligheten att återhämta sina förluster.

Girighet på finansmarknaderna

Girighet är motsatsen till rädsla, och uppstår vanligtvis under en uppåtgående marknad. När aktiekurserna stiger, tenderar investerare att bli girigare och börjar jaga högre vinster. Detta kan leda till att de tar onödigt stora risker, köper aktier till övervärderade priser och överbelånar sina portföljer. Nedan finns ett skärmklipp på ett årshistorik för indexet.

Fear and Greed indexets 1-årshistorik fram till 20.06.2023
Skärmklipp frånn CNNs hemsida på ett årshistorik för Fear and Greed indexet fram till 20.06.2023.

Girighetens roll i investeringsbeslut

När girigheten dominerar på marknaden, tenderar investerare att köpa mer, vilket i sin tur driver upp aktiekurserna. Detta kan skapa en positiv feedback loop, där stigande priser leder till ökad girighet, vilket i sin tur leder till ännu högre priser.

Vanliga misstag som drivs av girighet

Ett vanligt misstag bland investerare när girigheten tar över är att hålla på sina tillgångar för länge, i hopp om ännu större vinster. Detta kan vara farligt, eftersom det kan leda till att investeraren inte tar ut sina vinster i tid, och därmed riskerar att förlora sina vinster om marknaden plötsligt vänder nedåt.

Använda Fear and Greed Index för investeringar

När man ska överväga indexet i sin investeringsstrategi

Fear and Greed Index kan vara ett värdefullt verktyg för att hjälpa investerare att förstå de rådande känslorna på marknaden. Genom att ha koll på indexet kan en investerare få en bättre förståelse för när marknaden kan vara överköpt (för mycket girighet) eller översåld (för mycket rädsla), och därmed få indikationer på potentiella inflexionspunkter på marknaden.

Investera när marknaden drivs av rädsla

När rädslan dominerar på marknaden kan det vara en bra tid för investerare att överväga att köpa. Då priserna vanligtvis är lägre i dessa perioder, kan investerare hitta goda investeringsmöjligheter och potentiellt göra goda affärer. Det är dock viktigt att investeraren gör sin egen analys och inte enbart baserar sitt beslut på indexet.

Investera när marknaden drivs av girighet

När girigheten dominerar på marknaden kan det vara en bra tid för investerare att överväga att sälja eller att i alla fall inte köpa mer. I dessa perioder är aktiepriserna vanligtvis höga, vilket innebär att det kan vara svårt att hitta goda investeringsmöjligheter. Återigen är det viktigt att investeraren gör sin egen analys och inte enbart baserar sitt beslut på indexet.

Begränsningar och överväganden när man använder indexet

Som med alla investeringsverktyg finns det begränsningar med Fear and Greed Index. Det bör inte användas som det enda verktyget för att göra investeringsbeslut, utan snarare som ett komplement till andra analysmetoder. Dessutom bör investerare komma ihåg att marknaden kan vara ”fel” under långa perioder, vilket innebär att bara för att indexet indikerar girighet eller rädsla, betyder det inte att marknaden kommer att vända omedelbart.

Verkliga exempel på rädsla och girighet som påverkar marknaden

Finanskrisen 2008: Ett fall av extrem rädsla

Under finanskrisen 2008 präglades marknaden av extrem rädsla, vilket ledde till en kraftig säljning av aktier och andra riskfyllda tillgångar. Detta är ett exempel på när rädsla kan få investerare att göra irrationella beslut och sälja sina tillgångar till mycket låga priser.

Dotcom-bubblan: Ett fall av okontrollerad girighet

Under dotcom-bubblan på slutet av 90-talet och början av 2000-talet präglades marknaden av okontrollerad girighet. Investerare flockades till internetföretag i hopp om snabba vinster, vilket drev upp aktiekurserna till ohållbara nivåer. När bubblan slutligen sprack föll aktiekurserna kraftigt, vilket ledde till stora förluster för många investerare.

Sammanfattning

Att förstå och balansera rädsla och girighet kan vara nyckeln till framgång i investeringar. Genom att använda verktyg som Fear and Greed Index kan investerare bli mer medvetna om sina känslor och hur de påverkar deras investeringsbeslut. Istället för att låta rädsla eller girighet styra deras beslut, kan investerare använda dessa känslor till sin fördel och göra mer rationella och genomtänkta investeringsbeslut.

Vanliga frågor och svar

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om Fear and Greed Index.

Vad är Fear and Greed Index?

Fear and Greed Index är ett verktyg som används för att mäta de primära känslorna som driver aktiemarknaden vid en given tidpunkt: rädsla och girighet.

Hur påverkar rädsla och girighet investeringsbeslut?

Rädsla kan leda till att investerare säljer sina innehav i panik, medan girighet kan leda till att de köper mer och tar större risker än vad som kanske är lämpligt.

Kan jag bara använda Fear and Greed Index för att göra investeringsbeslut?

Nej, Fear and Greed Index bör ses som ett komplement till andra analysverktyg och metoder, och inte som den enda grunden för investeringsbeslut.

Vad är ett exempel på en tid när rädsla dominerade marknaden?

Ett exempel är finanskrisen 2008, då rädsla ledde till ett kraftigt fall i aktiekurserna.

Vad är ett exempel på en tid när girighet dominerade marknaden?

Ett exempel är dotcom-bubblan på slutet av 90-talet och början av 2000-talet, då girighet ledde till en kraftig uppgång i aktiekurserna, följt av ett lika kraftigt fall.

Video om Fear and Greed Index

I den här videon förklarar CNNMoney, på YouTube, om hur Fear and Greed Index fungerar.

Lämna en kommentar