Vad är förvaltningsresultat?

Så, du har stött på termen ”förvaltningsresultat” och undrar vad det egentligen innebär. Inget att oroa sig för – vi kommer att bryta ner det för dig, bit för bit, precis som att baka ett bröd. Förvaltningsresultat betraktas vanligtvis som rörelseresultatet hos ett företag inom fastighetssektorn.

Vad är förvaltningsresultat?

Definition

Förvaltningsresultat, även känd som rörelseresultat, är det resultat ett företag genererar från sin kärnverksamhet, exklusive räntor och skatter. Det ger en bild av företagets förmåga att generera vinst från dess huvudsakliga affärsaktiviteter. Nyckeltalet används ofta bland fastighetsbolag och inom finansbranschen.

Hur beräknas förvaltningsresultat?

Formeln för förvaltningsresultat

Beräkna förvaltningsresultatet är som att göra en matematisk ekvation. För att räkna ut förvaltningsresultat börjar du med att ta driftöverskottet och subtraherar större administrativa kostnader samt nettot av finansiella poster. Resultat av förvaltning betraktas som ett noggrant sätt att mäta resultat och är en standardmetod inom finanssektorn. Detta nyckeltal gör det enklare att göra jämförelser inom finansindustrin och bolag inom fastighetssektorn.

Förvaltningsresultat = driftöverskott – driftkostnader (större administrativa kostnader och finansnetto)

Exempel på beräkning av förvaltningsresultat

Låt oss säga att ditt företag har ett driftöverskott på 10 miljoner kronor och driftkostnader på 6 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet blir då:

10 miljoner – 6 miljoner = 4 miljoner kronor

Företagets förvaltningsresultat är 4 miljoner kronor.

Förvaltningsresultat vs. EBIT

Jämförelse

Förvaltningsresultat och EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) är liknande i många avseenden, men de är inte identiska. Tänk på dem som två olika sorters äpplen – båda är äpplen, men de smakar lite annorlunda. Båda mäter företagets lönsamhet, men EBIT inkluderar intäkter och kostnader från både kärnverksamheten och icke-kärnverksamheten, medan förvaltningsresultatet bara räknar med kärnverksamheten.

Vilken ska man använda?

Det beror på vad du vill veta. Om du vill bedöma hur företagets kärnverksamhet presterar, bör du titta på förvaltningsresultatet. Om du däremot vill få en bredare bild av företagets totala lönsamhet, inklusive icke-kärnverksamheten, kan EBIT vara mer lämpligt.

Begränsningar av förvaltningsresultat

Precis som alla verktyg är förvaltningsresultatet inte perfekt. Det är som att använda en skruvmejsel för att spika in en spik – det kan fungera till en viss gräns, men det har sina begränsningar. Förvaltningsresultatet tar till exempel inte hänsyn till räntekostnader, vilket kan vara betydande för företag med stor skuldsättning. Dessutom kan det variera mycket mellan olika branscher och företag, vilket gör det svårt att jämföra dem direkt.

Använda förvaltningsresultat i finansiell analys

Finansiella förhållanden

Förvaltningsresultatet är som en ingrediens i det finansiella analysköket. Det är en central komponent i många finansiella förhållanden, som till exempel rörelsemarginal och avkastning på kapital.

Jämförelse med konkurrenter

Precis som man kan jämföra prestanda i en sporttävling, kan man jämföra företags förvaltningsresultat för att få en uppfattning om hur effektivt de driver sin verksamhet jämfört med konkurrenterna.

Trender och förändringar i förvaltningsresultat

Att observera trender och förändringar i förvaltningsresultat över tid kan ge insikter om företagets framtida prestanda. Det är som att studera ett landskap för att hitta den bästa vägen framåt.

Fallstudie: Användning av förvaltningsresultat i verkliga scenarier

Låt oss säga att du är en investerare som jämför två företag i samma bransch. Företag A har ett högre förvaltningsresultat än Företag B, vilket indikerar att Företag A är mer effektivt på att generera vinst från sin kärnverksamhet. Därför kanske du anser att Företag A är en mer attraktiv investering.

Fastighetsaktier och förvaltningsresultat

Att använda förvaltningsresultat är en bra metod för att bedöma värdet av en aktie i ett fastighetsbolag. Detta eftersom nyckeltalet inte tar hänsyn till fastigheternas värdeökning, utan endast fokuserar på nettointäkter från uthyrning, det vill säga hyresinkomsterna minus kostnaderna för att sköta fastigheterna. Dessa förvaltningskostnader kan innefatta utgifter som löner och kommunala avgifter.

Exempel på förvaltningsresultat i årsrapport

Nedan kan ni se exempel på hur förvaltningsresultatet kan uppvisas i en årsrapport. I det här exemplet har vi tagit en skärmdump från det populära fastighetsbolaget, bland småsparare, Cibus Nordic Real Estate årsrapport från 2022.

skärmdump cibus nordic real estate förvaltningsresultat årsrapport
Skärmdump från Cibus Nordic Real Estates årsrapport från 2022, där de visar upp förvaltningsresultatet (Profit from property management).

Prognoser för förvaltningsresultat och framtida trender

Förvaltningsresultatet kan vara en bra indikator för framtida prestanda, men det är inte ett säkert kort. Det är som att försöka förutspå vädret – du kan ha en bra idé baserat på nuvarande förhållanden, men det kan alltid ändras.

Sammanfattning

Förvaltningsresultatet är ett viktigt verktyg för att bedöma företagets prestanda. Men precis som en skicklig kock vet att inte lita på bara en ingrediens, bör investerare och analytiker använda förvaltningsresultatet tillsammans med andra finansiella mått för att få en komplett bild.

Vanliga frågor och svar

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om förvaltningsresultat.

Varför är förvaltningsresultat viktigt?

Förvaltningsresultat ger en klar bild av hur effektivt ett företag kan generera vinst från sin kärnverksamhet.

Är ett högre förvaltningsresultat alltid bättre?

I allmänhet kan man säga att ett högre förvaltningsresultat är bättre, eftersom det indikerar högre lönsamhet. Men det är viktigt att överväga andra faktorer som tillväxtpotential och finansiell stabilitet.

Hur kan jag använda förvaltningsresultat för att jämföra företag i olika branscher?

Förvaltningsresultat kan vara svårt att jämföra direkt mellan olika branscher på grund av skillnader i affärsmodeller och kostnadsstrukturer. Det kan vara mer lämpligt att använda det för att jämföra företag inom samma bransch.

Vilken är den bästa metoden för att analysera förvaltningsresultat?

Det finns ingen ”bästa” metod, men det kan vara användbart att titta på trender över tid, jämföra med konkurrenter och använda det som en del av bredare finansiella förhållanden.

Kan förvaltningsresultat användas för att förutsäga företagets framtida prestanda?

Trender i förvaltningsresultat kan ge viss insikt, men det är ingen garanti för framtida prestanda. Det är alltid bäst att överväga en rad olika faktorer.

Vad är P/F?

P/F är en förkortning för Pris i förhållande till Förvaltningsresultat. Det är ett finansiellt mått som visar sambandet mellan aktiepriset och hur framgångsrik verksamheten är hos ett fastighetsbolag.

Video om förvaltning av fastigheter

I den här videon förklarar Jamie York, på YouTube, om hur man ska förstå fastighetsförvaltning.

Lämna en kommentar