Vad är internränta?

Internränta är en finansiell term som ofta används vid utvärdering av investeringar. Det är den ränta där nuvärdet av en serie framtida kassaflöden (både inkommande och utgående) är lika med nuvärdet av den initiala investeringen. På engelska översätts internränta till Internal Rate of Return.

Internräntas betydelse

Förståelse för internränta är viktig för investerare eftersom den ger en indikation på lönsamheten av en investering. Internräntan är den ränta som gör att en investerings nuvärde (NPV) blir noll. I grunden, om en investerings internränta är högre än den ränta du kunde få någon annanstans (t.ex. från ett bankkonto eller en annan investering), då är investeringen värd att överväga.

Hur beräknas internränta?

Beräkningen av internränta är vanligtvis inte en enkel process. Det kräver lösningen av en ekvation där nuvärdet av kassaflödena sätts lika med nuvärdet av den ursprungliga investeringen, vilket vanligtvis kräver användning av finansiell programvara eller en finansiell kalkylator.

Internränta formel

Internräntans formel Nettonuvärde (NPV) = Startkostnad (CF0) + CF1/(1+r) + CF2/(1+r)^2 + … + CFn/(1+r)^n

Här representerar:

  • NPV nettonuvärdet
  • CF0 initiala investeringskostnaden
  • CF1 till CFn de förväntade framtida kassaflödena under investeringens livslängd
  • r den internränta vi vill bestämma

För att räkna ut internräntan, kan du antingen använda manuella beräkningsmetoder eller dra nytta av digitala verktyg. Till exempel, du kan använda finansiella kalkylatorer eller programvaror som Microsoft Excel för att göra detta arbete åt dig. Dessa verktyg använder vanligtvis numeriska tekniker som Newton-Raphsons metod, eller du kan helt enkelt använda Excels inbyggda IRR-funktion för att få internräntan.

Steg-för-steg-guide för beräkning av internränta

Att beräkna internränta för en serie kassaflöden involverar följande steg:

  1. Börja med att lista alla kassaflöden och tidpunkterna för dessa.
  2. Gissa en ränta (internränta) som du tror kan göra NPV lika med noll.
  3. Beräkna nuvärdet av alla kassaflöden vid den gissade räntan.
  4. Jämför det beräknade nuvärdet med det initiala kassaflödet (investeringskostnaden). Om NPV är lika med noll, har du hittat din internränta. Om inte, justera din gissade ränta och upprepa processen tills du hittar en ränta som ger en NPV nära noll.

Beräkning av internränta med Excel

The Finance Storyteller, på YouTube, visar hur du kan beräkna internräntan på excel i den här videon.

Användningsområden för internränta

Internränta är ett användbart verktyg för att fatta investeringsbeslut och utföra finansiella analyser. Här är några av de vanligaste användningsområdena:

Investeringsanalys

Investeringar, både personliga och företagsmässiga, kan utvärderas med hjälp av internränta. Om internräntan för en investering överstiger avkastningskravet, kan investeringen vara värd att genomföra.

Projektutvärdering

För projektledare kan internräntan hjälpa till att identifiera vilket av flera potentiella projekt som ger bäst avkastning.

Jämförelse mellan olika investeringar

Genom att jämföra internräntan för två eller flera alternativa investeringar, kan en investerare avgöra vilken investering som har potential att ge högst avkastning.

Internräntas begränsningar

Trots sin användbarhet har internräntan vissa begränsningar:

Antaganden om återinvestering

En av de största begränsningarna är antagandet om återinvestering av kassaflödena. Internräntan antar att alla kassaflöden återinvesteras till internräntan, vilket inte alltid är möjligt i verkligheten.

Inte alltid entydig

För vissa kassaflödesprofiler, till exempel de som byter tecken flera gånger, kan det finnas flera internräntor, vilket gör det svårare att jämföra olika investeringsalternativ.

Svår att beräkna manuellt

Som nämnts tidigare kräver beräkningen av internränta vanligtvis användning av exempelvis Microsoft Excel eller en finansiell kalkylator, vilket gör den mindre tillgänglig för alla investerare.

Exempel på internränta i praktiken

Låt oss nu titta på några exempel på hur internränta kan användas i praktiken:

Fastighetsinvestering

Anta att du överväger att köpa en fastighet för 1 000 000 SEK som du förväntar dig att kunna sälja för 1 200 000 SEK om ett år. Den internränta på denna investering skulle vara räntan som gör NPV lika med noll, dvs. räntan som gör att 1 000 000 SEK idag är lika mycket värt som 1 200 000 SEK om ett år. I det här fallet är internräntan cirka 20%.

Företagsutvärdering

När det gäller företagsutvärdering, anta att du överväger att investera i ett företag som förväntas generera 200 000 SEK per år i 5 år och har ett nuvarande marknadsvärde på 800 000 SEK. Genom att använda en internräntemetod skulle du kunna beräkna den ränta som gör att de förväntade kassaflödena på 200 000 SEK per år under de närmaste fem åren har ett nuvärde av 800 000 SEK.

Sammanfattning

Internränta är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa investerare att fatta informerade beslut. Trots dess begränsningar, om det används korrekt, kan internränta ge värdefull insikt i den potentiella avkastningen på en investering och hjälpa till att jämföra olika investeringsalternativ.

Vanliga frågor och svar internränta

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om internränta.

Vad är internränta?

Internränta är den ränta som gör att nettot av nuvärdena för ett projekts in- och utbetalningar (nettonuvärde) är lika med noll.

Hur beräknar man internränta?

Beräkning av internränta kräver vanligtvis en finansiell kalkylator eller programvara. Processen innebär att man gissar en ränta, beräknar nuvärdet av kassaflödena med den räntan, jämför nuvärdet med det initiala kassaflödet, och upprepar processen tills man hittar en ränta som ger en NPV nära noll.

Vad kan internränta användas till?

Internränta kan användas för att utvärdera och jämföra investeringar, avgöra vilka projekt som ska genomföras, och analysera den potentiella avkastningen på en investering.

Vad är begränsningarna med internränta?

Internränta antar att alla kassaflöden återinvesteras till internräntan, vilket inte alltid är möjligt i verkligheten. Dessutom kan det finnas flera internräntor för vissa kassaflödesprofiler. Dessutom kan beräkningen av internränta vara svår att genomföra manuellt.

Kan du ge ett exempel på hur internränta används i praktiken?

Ett exempel på användning av internränta i praktiken skulle vara vid utvärdering av en fastighetsinvestering. Om du överväger att köpa en fastighet för 1 000 000 SEK som du förväntar dig att kunna sälja för 1 200 000 SEK om ett år, skulle internränta vara den ränta som gör att 1 000 000 SEK idag är lika mycket värt som 1 200 000 SEK om ett år. I det här fallet är internräntan cirka 20%.

Video om internränta

I den här videon, på YouTube, förklaras det mer om Internal Rate of Return.

Lämna en kommentar