Vad är en kassaflödesanalys?

Kassaflödesanalys är en grundläggande del av finansiell analys och är av stor betydelse för företag, investerare och kreditgivare. I denna artikel går vi igenom vad kassaflödesanalys är, varför det är viktigt, olika typer av kassaflöden, hur man utför en kassaflödesanalys och hur det kan användas i investeringsbeslut.

Vad är kassaflödesanalys?

Kassaflödesanalys är en metod för att analysera hur ett företag genererar och använder pengar under en viss tidsperiod. Det handlar om att följa pengarna och att förstå hur inkommande och utgående kassaflöden påverkar företagets ekonomiska ställning. Kassaflödesanalys ger insikt i företagets likviditet, dess förmåga att betala räkningar och investera i framtida tillväxt.

Varför är kassaflödesanalys viktigt?

Kassaflödesanalys är viktig av flera anledningar:

 1. Likviditet: Kassaflödesanalys hjälper till att utvärdera hur väl ett företag kan betala sina räkningar och uppfylla sina kortfristiga åtaganden. Ett positivt kassaflöde indikerar att företaget har tillräckligt med pengar för att täcka sina utgifter och investera i framtiden.
 2. Finansiell hälsa: Ett företag med starka kassaflöden är generellt mer ekonomiskt stabilt och mindre riskabelt för investerare och kreditgivare.
 3. Investeringsmöjligheter: Genom att analysera kassaflöden kan investerare och företagsledare identifiera attraktiva investeringsmöjligheter och fatta välgrundade beslut.
 4. Värdering: Kassaflödesanalys är en viktig del av företagsvärdering och kan hjälpa till att bedöma hur mycket ett företag är värt.

Olika typer av kassaflöden

Det finns tre huvudtyper av kassaflöden som är viktiga i kassaflödesanalys:

 1. Kassaflöde från rörelseverksamheten (operativt kassaflöde): Detta är kassaflödet som genereras från företagets kärnverksamhet och inkluderar inkomster från försäljning, betalningar till leverantörer och löner till anställda.
 2. Kassaflöde från investeringsverksamheten: Detta kassaflöde representerar pengar som används för att köpa och sälja tillgångar, såsom maskiner, byggnader och andra investeringar.
 3. Kassaflöde från finansieringsverksamheten: Detta kassaflöde inkluderar pengar som kommer in och ut genom finansieringsaktiviteter, såsom att ta upp lån, betala tillbaka lån och betala utdelningar till aktieägare.

Så utför du en kassaflödesanalys

För att utföra en kassaflödesanalys följer du dessa steg:

 1. Samla information: Börja med att samla information om företagets kassaflöden under den tidsperiod du vill analysera. Detta kan inkludera försäljningsintäkter, kostnader för varor och tjänster, löner, räntebetalningar och investeringar.
 2. Beräkna operativt kassaflöde: Addera intäkter och dra av utgifter för att få operativt kassaflöde. Detta ger en indikation på hur mycket pengar företaget genererar från sin kärnverksamhet.
 3. Beräkna investerings- och finansieringskassaflöden: Beräkna kassaflöden från investerings- och finansieringsverksamheten genom att analysera företagets investeringar i tillgångar och dess finansieringsaktiviteter.
 4. Summera kassaflöden: Summera de tre typerna av kassaflöden för att få ett totalt kassaflöde för perioden.
 5. Analysera resultaten: Analysera resultaten för att förstå hur företagets kassaflöden påverkar dess ekonomiska ställning, likviditet och investeringsmöjligheter.

Kassaflödesanalys och investeringsbeslut

Kassaflödesanalys är en viktig del av investeringsbeslut, eftersom det ger insikt i företagets finansiella hälsa och dess förmåga att generera kassaflöden för att återinvestera i verksamheten eller betala utdelningar till ägarna av företagets aktier. Investerare kan använda kassaflödesanalys för att jämföra olika investeringsalternativ och fatta välgrundade beslut om vilka företag som är mest attraktiva att investera i.

Vad är skillnaden mellan direkt metod och indirekt metod?

Det finns två huvudsakliga metoder för att utföra en kassaflödesanalys: den direkta metoden och den indirekta metoden. Båda metoder leder till samma slutsats om företagets kassaflöde, men de gör det på olika sätt och fokuserar på olika aspekter av företagets ekonomi.

Direkt metod

Den direkta metoden för kassaflödesanalys fokuserar på de faktiska kontantflödena som kommer in och ut ur företaget. Detta innefattar de faktiska intäkterna från försäljning, betalningar till leverantörer, löner till anställda och andra liknande kontantflöden.

För att använda den direkta metoden krävs detaljerad information om alla kontanttransaktioner som företaget genomför. Denna information kan vara tidskrävande att samla in och analysera, vilket är en av anledningarna till att den direkta metoden inte används lika ofta som den indirekta metoden.

Indirekt metod

Den indirekta metoden för kassaflödesanalys börjar med nettovinsten från företagets resultatrapport. Från denna siffra görs justeringar för att ta bort icke-kontantposter som avskrivningar och amorteringar. Dessutom justeras förändringar i rörelsekapitalet, vilket är skillnaden mellan företagets kortfristiga tillgångar och skulder.

Denna metod är ofta lättare att använda eftersom den bygger på information som redan finns i företagets finansiella rapporter. Dock kan den indirekta metoden vara mindre intuitiv och svårare att förstå för personer som inte är bekanta med företagets ekonomi, eftersom den inte direkt visar de faktiska kontantflödena.

Direkt och indirekt metod

Båda metoderna kan ge värdefull information om företagets finansiella hälsa. Den direkta metoden ger en tydlig bild av de faktiska kontantflödena, medan den indirekta metoden kan vara lättare att beräkna och kan ge mer information om hur företagets räkenskapspraxis påverkar dess kassaflöde. Vilken metod som används kan bero på vilken information som är tillgänglig och vad analysen syftar till att uppnå.

Exempel på kassaflödesanalys

Nedan finns bild på hur en kassaflödesanalys, direkt metod, kan se ut. Bilden är från Nordnet AB:s årsrapport 2022.

kassaflödesanalys direkt metod exempel
Nordnet AB:s kassaflödesanalys (direkt metod) från år 2022 årsrapport.

Vanliga fallgropar i kassaflödesanalys

Det finns några vanliga fallgropar att vara medveten om när man utför en kassaflödesanalys:

 1. Att enbart fokusera på vinst: Vinst är viktigt, men ett företag som genererar vinst kan fortfarande ha negativa kassaflöden på grund av till exempel höga investeringar. Det är viktigt att se både på vinst och kassaflöden för att få en fullständig bild av företagets ekonomiska ställning.
 2. Att ignorera säsongsmässiga variationer: Många företag har säsongsmässiga variationer i sina kassaflöden. Det är viktigt att analysera kassaflöden över en längre tidsperiod för att få en mer korrekt bild av företagets ekonomiska ställning.
 3. Att inte beakta risk och osäkerhet: Kassaflödesanalys bygger på antaganden och prognoser, vilket innebär att det finns en viss osäkerhet kring resultaten. Det är viktigt att beakta risk och osäkerhet när man använder kassaflödesanalys i investeringsbeslut.

Sammanfattning

Kassaflödesanalys är en grundläggande del av finansiell analys och är av stor betydelse för företag, investerare och kreditgivare. Genom att analysera kassaflöden kan man få insikt i företagets finansiella hälsa, likviditet och investeringsmöjligheter, vilket kan hjälpa till att fatta välgrundade investeringsbeslut. Kom ihåg att vara medveten om de vanliga fallgroparna i kassaflödesanalys och att använda en långsiktig och riskmedveten strategi när du analyserar företags kassaflöden.

Vanliga frågor och svar

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om kassaflödesanalys.

Vad är det viktigaste syftet med kassaflödesanalys?

Syftet med kassaflödesanalys är att utvärdera ett företags finansiella hälsa och dess förmåga att generera kassaflöden för att betala räkningar, investera i framtida tillväxt och betala utdelningar till aktieägare.

Vilka är de tre huvudtyperna av kassaflöden?

De tre huvudtyperna av kassaflöden är kassaflöde från rörelseverksamheten, kassaflöde från investeringsverksamheten och kassaflöde från finansieringsverksamheten.

Hur utför jag en kassaflödesanalys?

För att utföra en kassaflödesanalys samlar du information om företagets kassaflöden, beräknar de olika typerna av kassaflöden, summerar dem och analyserar resultaten.

Varför är kassaflödesanalys viktigt för investeringsbeslut?

Kassaflödesanalys är viktigt för investeringsbeslut eftersom det ger insikt i företagets finansiella hälsa och dess förmåga att generera kassaflöden för att återinvestera i verksamheten eller betala utdelningar till aktieägare. Investerare kan använda kassaflödesanalys för att jämföra olika investeringsalternativ och fatta välgrundade beslut om vilka företag som är mest attraktiva att investera i.

Vilka är några vanliga fallgropar i kassaflödesanalys?

Vanliga fallgropar i kassaflödesanalys inkluderar att enbart fokusera på vinst, ignorera säsongsmässiga variationer och inte beakta risk och osäkerhet. Det är viktigt att vara medveten om dessa fallgropar för att få en mer korrekt och helhetsbild av företagets ekonomiska ställning och potential.

Kassaflödesanalys är en viktig och användbar metod för att utvärdera ett företags ekonomiska ställning och för att göra välgrundade investeringsbeslut. Genom att förstå de olika typerna av kassaflöden, hur man utför en kassaflödesanalys och vilka fallgropar man bör undvika kan man få en mer korrekt och djupgående förståelse för företagets finansiella hälsa och potential för framtida tillväxt.

Video om kassaflödesanalys

I den här videon går Knowledge Made Easier, på YouTube, igenom den direkta och indirekta metoden av kassaflödesanalys.

Lämna en kommentar