Vad är NAV-kurs (Net Asset Value)?

Net Asset Value (NAV) är ett nyckelbegrepp inom finansvärlden, särskilt när det kommer till investering i fonder. Men vad innebär det egentligen, och hur används det i praktiken? I denna artikel kommer vi att dyka djupt in i ämnet för att ge dig en fullständig förståelse för NAV-kursens roll och betydelse.

Vad betyder NAV?

Net Asset Value (NAV), nettotillgångsvärde eller fondandelsvärde på svenska, är värdet per andel i en fond. Det representerar det belopp som investeraren skulle få om fonden avvecklades och alla tillgångar såldes, minus alla skulder som betalas, delat med det totala antalet andelar. Detta värde är centralt för investerare eftersom det hjälper dem att värdera en fond.

Hur beräknas NAV?

NAV beräknas genom att man subtraherar fondens totala skulder från dess totala tillgångar och sedan delar med det totala antalet andelar i fonden. Detta ger ett per andelsvärde, vilket är NAV. Detta värde uppdateras i slutet av varje handelsdag för att återspegla förändringar i fondens tillgångar och skulder.

Beräkningsexempel av NAV-kurs

Beräkning av NAV (Nettovärde per andel) är relativt enkel. Låt oss gå igenom ett exempel.

Förutsätt att vi har en investeringsfond som har följande tillgångar och skulder:

 • Marknadsvärdet av alla tillgångar (aktier, obligationer, pengar etc.) i fonden: 100 miljoner SEK.
 • Totala skulder och förpliktelser: 10 miljoner SEK.
 • Antalet utestående andelar i fonden: 5 miljoner andelar.

För att beräkna NAV börjar vi med att subtrahera fondens totala skulder från dess totala tillgångar för att få nettotillgångarna. I det här fallet skulle det vara 100 miljoner SEK (tillgångar) – 10 miljoner SEK (skulder) = 90 miljoner SEK (nettotillgångar).

Därefter delar vi nettotillgångarna med antalet utestående andelar för att få NAV per andel. Så, 90 miljoner SEK / 5 miljoner andelar = 18 SEK per andel.

Så, i det här exemplet skulle NAV-kursen vara 18 SEK.

Vikten av NAV för investerare

För investerare är NAV en indikator på värdet av deras andelar i en fond. Genom att jämföra NAV med köp- eller försäljningspriset för en andel kan investerare avgöra om andelen säljs till ett premie- eller rabattpris. Dessutom kan förändringar i NAV över tid visa en fonds prestanda, vilket kan hjälpa investerare att ta informerade beslut.

Faktorer som påverkar NAV-kursen

En rad faktorer kan påverka en fonds NAV. Dessa inkluderar förändringar i värdet på fondens underliggande tillgångar, inflöden och utflöden av kontanter från fonden och förändringar i fondens skulder.

NAV-kurs och marknadsvärde

NAV och marknadsvärde är två olika sätt att värdera en fond. Medan NAV ger värdet per andel baserat på fondens nettotillgångar, representerar marknadsvärdet det pris som investerare är villiga att betala för en andel på den öppna marknaden.

Hur NAV används i olika typer av fonder

I öppna fonder, såsom ömsesidiga fonder, används NAV för att beräkna köp- och försäljningspriset för fondandelar. I stängda fonder kan däremot andelarnas marknadspris avvika från NAV, vilket kan leda till möjligheter för arbitrage.

Skillnader mellan NAV och marknadspris

Medan NAV ger ett teoretiskt värde baserat på fondens tillgångar och skulder, reflekterar marknadspriset den verkliga marknadens dynamik. Det kan därför finnas skillnader mellan de två, särskilt i stängda fonder, där marknadspriset kan vara högre eller lägre än NAV.

Vilken roll spelar NAV i utvärderingen av en fond?

NAV är en viktig del av utvärderingen av en fond. Genom att jämföra NAV med köp- eller försäljningspriset kan investerare avgöra om fonden är över- eller undervärderad. Dessutom kan förändringar i NAV över tid ge en bild av fondens prestanda.

Vanliga missuppfattningar om NAV

En vanlig missuppfattning är att en fond med en lägre NAV per andel är billigare eller ett bättre värde än en fond med en högre NAV. Detta är dock inte nödvändigtvis fallet, eftersom NAV endast ger en indikation på värdet per andel och inte fondens totala värde eller dess prestanda.

Hur man använder NAV-kurs vid beslutsfattande

Investera inte bara baserat på NAV. Medan det kan ge värdefull information, bör du också överväga andra faktorer, som fondens totala prestanda, dess inriktning och strategi, och din egen investeringshorisont och risktolerans.

Fördelar och nackdelar med att använda NAV i investering

Användningen av NAV har sina fördelar och nackdelar. Fördelar inkluderar dess förmåga att ge ett värde per andel och att visa en fonds prestanda över tid. Nackdelar kan inkludera dess begränsning till endast värdering av fonder och det faktum att det kan vara missvisande om det inte används tillsammans med andra indikatorer.

Fördelar med NAV-kurs:

 1. Värderingsmetod: NAV ger en konkret värderingsmetod för investeringsfonder, vilket gör det lättare att jämföra värdena på olika fonder.
 2. Prestandaindikator: NAV kan användas som en indikator på en fonds prestanda över tid. Genom att följa förändringar i NAV kan investerare få en bild av hur fonden presterar.
 3. Köp- och försäljningspris: I öppna fonder, som ömsesidiga fonder, används NAV för att beräkna köp- och försäljningspriset för fondandelar.
 4. Transparens: NAV ger insikt i värderingen av fondens tillgångar och skulder, vilket bidrar till transparensen i investeringsprocessen.
 5. Universell mätmetod: NAV används globalt och tillhandahåller en standardiserad mätmetod för att jämföra olika fonder oavsett var de är baserade.

Nackdelar med NAV-kurs:

 1. Tidsfördröjning: NAV beräknas oftast vid slutet av handelsdagen, vilket kan leda till en tidsfördröjning i informationen för investerare.
 2. Begränsad till fonder: NAV är främst relevant för investeringsfonder och ger inte någon information om enskilda aktier eller andra värdepapper.
 3. Inte ett prestandamått: Medan NAV kan indikera värdet av en fond, är det inte nödvändigtvis en indikation på dess framtida prestanda.
 4. Missuppfattningar: Det finns en vanlig missuppfattning att en lägre NAV per andel innebär att fonden är ”billigare” eller ett bättre värde, vilket inte nödvändigtvis är fallet.
 5. Inte alltid lika med marknadspris: I stängda fonder kan marknadspriset på en andel avvika från NAV, vilket kan skapa förvirring bland investerare.

Framtiden för NAV och dess roll inom investering

NAV kommer sannolikt att fortsätta att spela en central roll inom investering. Det erbjuder en enkel, lättförståelig indikator på värdet av en fondandel, och är ett kraftfullt verktyg när det används tillsammans med andra indikatorer och information.

Sammanfattning

NAV-kursen är ett nyckelverktyg för alla som vill investera i fonder. Genom att förstå hur det beräknas, vad det representerar, och hur man kan använda det för att fatta investeringsbeslut, kan du bli en mer informerad och framgångsrik investerare.

Vanliga frågor och svar

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om NAV-kurs.

Vad betyder NAV?

NAV (Net Asset Value), nettotillgångsvärde eller fondandelsvärde, är värdet per andel i en fond.

Hur beräknas NAV?

NAV beräknas genom att subtrahera fondens totala skulder från dess totala tillgångar och sedan dela med det totala antalet andelar i fonden.

Vad är skillnaden mellan NAV och marknadspris?

NAV är ett teoretiskt värde baserat på fondens tillgångar och skulder, medan marknadspriset är det pris som investerare är villiga att betala för en andel på den öppna marknaden.

Är en fond med en lägre NAV per andel ett bättre värde?

Inte nödvändigtvis. En fond med en lägre NAV kan inte automatiskt anses vara ett bättre värde än en fond med en högre NAV, eftersom NAV endast ger en indikation på värdet per andel och inte fondens totala värde eller dess prestanda.

Ska jag bara använda NAV när jag fattar investeringsbeslut?

Nej, medan NAV kan ge värdefull information, bör du också överväga andra faktorer, som fondens totala prestanda, dess inriktning och strategi, och din egen investeringshorisont och risktolerans.

Video om fondandelsvärde

I den här videon förklarar Alexander Gustafsson, på Nordnets YouTube-kanal, mer om hur fonder handlas och vad fondandelsvärde är.

Lämna en kommentar