Vad är soliditet?

Soliditet är ett nyckeltal som används för att bedöma ett företags finansiella stabilitet och dess långsiktiga överlevnadspotential. Det är ett viktigt begrepp inom företagsfinansiering och investeringar, eftersom det hjälper investerare och företagsledare att förstå hur väl företaget klarar sig i förhållande till sina skulder och eget kapital. Soliditet översätts till Debt to Equity Ratio eller Financial Solidity. I denna artikel kommer vi att förklara vad soliditet är, hur det beräknas, varför det är viktigt, och hur det kan användas för att analysera och jämföra företag.

Vad är soliditet?

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som visar hur stor andel av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital i förhållande till skulder. Det är ett mått på företagets finansiella styrka och stabilitet, eftersom det indikerar hur beroende företaget är av extern finansiering, såsom lån och krediter.

Hur beräknas soliditet?

Soliditet beräknas genom att dela företagets eget kapital med dess totala tillgångar och multiplicera resultatet med 100 för att få det som en procentandel:

Soliditet (%) = (Eget kapital / Totala tillgångar) × 100

Eget kapital inkluderar posterna aktiekapital, reserver och vinstmedel, medan totala tillgångar inkluderar både kortfristiga och långfristiga tillgångar.

Exempel på soliditetsberäkning

Låt oss ta ett exempel för att illustrera hur soliditetsberäkningen fungerar. Anta att företaget AB har följande finansiella data:

 • Eget kapital: 5 000 000 SEK
 • Totala tillgångar: 10 000 000 SEK

Soliditet (%) = (Eget kapital / Totala tillgångar) × 100 = (5 000 000 / 10 000 000) × 100 = 50 %

Företaget AB:s soliditet är 50 %, vilket innebär att hälften av dess tillgångar finansieras med eget kapital och den andra hälften med skulder.

Varför är soliditet viktigt?

Soliditet är viktigt eftersom det ger en indikation på företagets finansiella stabilitet och dess förmåga att uppfylla sina finansiella åtaganden på lång sikt. Ett företag med hög soliditet anses vara mindre riskabelt eftersom det är mindre beroende av extern finansiering och har en större buffert för att hantera ekonomiska svårigheter. Här är några anledningar till varför soliditet är viktigt för företag och investerare:

 • Riskbedömning: Ett företag med hög soliditet anses ha lägre finansiell risk, eftersom det har en större andel eget kapital som kan användas för att täcka kostnader och skulder. Detta är särskilt viktigt för investerare som vill minimera risken i sin portfölj.
 • Låneförmåga: Företag med hög soliditet har generellt sett bättre möjligheter att få lån och krediter, eftersom långivare anser dem vara mindre riskfyllda. Detta kan ge företaget större flexibilitet att expandera eller investera i nya projekt.
 • Konkurrenskraft: Ett företag med en stark soliditet har en större förmåga att hantera ekonomiska svårigheter och konjunktursvängningar, vilket kan ge det en konkurrensfördel gentemot företag med svagare finansiell ställning.

Soliditetsgränser och branschnormer

Det finns ingen generell ”bra” eller ”dålig” nivå av soliditet, eftersom det kan variera beroende på bransch och företagets individuella omständigheter. Dock kan man ofta jämföra företag inom samma bransch för att få en uppfattning om vad som anses vara en normal eller acceptabel nivå av soliditet. I vissa branscher, där företagen är mer kapitalintensiva och har höga fasta kostnader, kan en lägre soliditet vara acceptabel, medan det i andra branscher kan vara viktigt att ha en hög soliditet för att minimera risken.

Faktorer som påverkar soliditet

Flera faktorer kan påverka ett företags soliditet, inklusive:

 • Företagets tillväxt: Om ett företag växer snabbt kan det behöva investera i nya anläggningar, maskiner och personal, vilket kan leda till ökad skuldsättning och en lägre soliditet.
 • Finansieringsstrategi: Företagets val av finansieringsstrategi kan påverka dess soliditet. Om företaget förlitar sig mycket på lån och krediter kan det leda till en lägre soliditet.
 • Konjunktursvängningar: Under lågkonjunkturer kan företagets intäkter minska, vilket kan leda till lägre vinst och en minskning av det egna kapitalet. Detta kan i sin tur påverka företag
 • ets soliditet negativt. Omvänt kan högkonjunkturer leda till ökade intäkter och vinster, vilket kan stärka företagets soliditet.
 • Företagets skuldsättning: Om ett företag har en hög skuldsättning, det vill säga en stor andel skulder i förhållande till sitt eget kapital, kan det leda till en lägre soliditet. Företag med hög skuldsättning kan vara mer sårbara för ekonomiska svårigheter och konjunktursvängningar.

Soliditet i jämförelse med andra nyckeltal

Soliditet är bara ett av många nyckeltal som används för att bedöma ett företags finansiella hälsa. Andra nyckeltal som kan vara intressanta att jämföra med soliditet inkluderar:

 • Skuldsättningsgrad: Skuldsättningsgraden visar hur mycket skulder företaget har i förhållande till sitt eget kapital. En hög skuldsättningsgrad kan vara en indikation på att företaget är högt belånat och kan ha en högre finansiell risk.
 • Räntetäckningsgrad: Räntetäckningsgraden visar hur många gånger företagets rörelseresultat kan täcka dess räntekostnader. Ett högt värde på räntetäckningsgraden tyder på att företaget har god förmåga att betala sina räntekostnader och en lägre finansiell risk.
 • Likviditet: Likviditetsnyckeltal, såsom kassalikviditet och balanslikviditet, visar företagets förmåga att betala sina kortfristiga skulder. Ett företag med god likviditet anses ha en lägre finansiell risk.

Sammanfattning

Soliditet är ett viktigt nyckeltal som hjälper investerare och företagsledare att bedöma företagets finansiella stabilitet och dess förmåga att uppfylla sina långsiktiga åtaganden. Genom att förstå och analysera soliditet kan investerare göra mer välgrundade beslut om vilka företag som kan vara en god investering och vilka som kan utgöra en högre risk. Företagsledare kan också använda soliditetsnyckeltalet för att övervaka företagets finansiella hälsa och vidta åtgärder för att förbättra dess finansiella stabilitet om det behövs.

För att få en mer komplett bild av företagets finansiella hälsa är det viktigt att inte bara titta på soliditet utan också jämföra det med andra nyckeltal, såsom skuldsättningsgrad, räntetäckningsgrad och likviditetsnyckeltal. Genom att kombinera dessa nyckeltal kan man få en mer detaljerad och nyanserad bild av företagets finansiella styrkor och svagheter.

Vanliga frågor och svar

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om soliditet.

Är det alltid bättre att ha en hög soliditet?

Inte nödvändigtvis. En hög soliditet kan vara en indikation på att företaget har en stark finansiell ställning och en lägre risk, men det kan också innebära att företaget inte utnyttjar sin fulla potential att använda skulder för att finansiera tillväxt och investeringar. Det är viktigt att väga fördelarna med en hög soliditet mot de potentiella kostnaderna och riskerna med att använda skuldfinansiering.

Kan jag använda soliditet för att jämföra företag i olika branscher?

Soliditet kan användas för att jämföra företag i olika branscher, men det är viktigt att vara medveten om att det kan finnas branschspecifika normer och förväntningar som påverkar företagens soliditet. Det kan vara mer meningsfullt att jämföra företag inom samma bransch för att få en bättre uppfattning om vad som anses vara en normal eller acceptabel nivå av soliditet.

Vad händer om ett företag har en negativ soliditet?

En negativ soliditet innebär att företagets eget kapital är negativt, vilket kan hända om företaget har stora förluster eller om dess skulder överstiger dess tillgångar. Detta är en allvarlig varningssignal och kan indikera att företaget har allvarliga finansiella problem och en hög risk för konkurs. Det är viktigt för investerare att vara försiktiga med att investera i företag med negativ soliditet.

Video om Debt to Equity Ratio

I den här videon förklarar WallStreetMojo, på YouTube, mer om vad Debt to Equity Ratio (Leverage Ratio) är.

Lämna en kommentar