Vad är substansvärde?

Vad menas med substansvärde?

Substansvärde, eller bokfört värde, är det totala värdet av ett företags tillgångar, minus dess skulder. Med andra ord, om företaget skulle sälja alla sina tillgångar och betala av alla sina skulder, skulle substansvärdet vara det belopp som återstår. Detta värde delas ofta per aktie för att ge en indikation på vad varje aktie i företaget är värd.

Hur beräknas substansvärde?

För att beräkna ett företags substansvärde subtraherar du företagets totala skulder från dess totala tillgångar. Dessa uppgifter hittar du i företagets balansräkning. Formeln för substansvärde ser ut som följer:

Substansvärde = Totala tillgångar – Totala skulder

Varför är substansvärde viktigt?

Substansvärde är ett viktigt verktyg för investerare när de utvärderar ett företags värde. Genom att jämföra substansvärdet med företagets marknadsvärde kan investerare få en uppfattning om huruvida aktien är över- eller undervärderad.

Substansvärde vs börsvärde

Substansvärde skiljer sig från börsvärde. Medan substansvärde är ett objektivt mått baserat på företagets tillgångar och skulder. Så baseras marknadsvärdet på företagets aktiekurs på börsen, vilket kan påverkas av en mängd faktorer, som företagets inkomstpotential, marknadens förtroende för företagets ledning, och andra yttre händelser och förhållanden.

Substansrabatt

Substansrabatt uppstår när ett företags aktier handlas till ett pris som är lägre än dess substansvärde per aktie. Detta kan indikera att marknaden undervärderar företaget, vilket kan ge en investeringsmöjlighet för värdeinvesterare.

Substanspremie

Substanspremie är en term som används inom finansvärlden för att beskriva en situation där marknadsvärdet av ett företags aktier överstiger dess substansvärde. Detta innebär att investerare är villiga att betala mer för företagets aktier än vad dess tillgångar faktiskt är värda.

Substanspremie kan tolkas som en indikation på att marknaden har förtroende för företagets ledning och dess förmåga att generera framtida vinst och tillväxt, vilket inte nödvändigtvis reflekteras i företagets nuvarande substansvärde.

Det är också möjligt att substanspremien uppstår på grund av spekulation eller en allmän uppåtgående trend på börsen, snarare än förtroende för företagets specifika prestationer. Därför bör substanspremie alltid betraktas i sitt sammanhang och analyseras tillsammans med andra finansiella indikatorer och marknadsinformation.

Notera att en substanspremie är motsatsen till en substansrabatt, som uppstår när börsvärdet på ett företags aktier är lägre än dess substansvärde.

Begränsningar av substansvärde

Trots sin användbarhet har substansvärde vissa begränsningar. Det tar inte hänsyn till immateriella tillgångar som varumärken, patent eller företagets rykte, vilka alla kan ha stor inverkan på företagets värde. Dessutom är substansvärdet baserat på bokförda värden, som kan vara föråldrade och inte återspeglar den verkliga marknadsvärdet av tillgångarna.

Vilka företag är det speciellt bra att kolla in substansvärde på?

Substansvärde är en finansiell måttstock som ofta används vid värdering av företag inom vissa sektorer där företagets faktiska tillgångar spelar en central roll i dess verksamhet och värdering. Här är några exempel:

  1. Fastighetsbolag: Fastighetsbolag äger och förvaltar fastigheter som kan värderas baserat på marknadsvärdet av fastigheterna. Substansvärdet kan hjälpa till att ge en indikation på om fastighetsbolaget är över- eller undervärderat på börsen.
  2. Investmentbolag: Investmentbolag, inklusive private equity-företag och hedgefonder, äger aktier i flera andra företag. Substansvärdet kan ge en indikation på värdet av dessa innehav.
  3. Försäkringsbolag: Försäkringsbolag har betydande finansiella tillgångar som de använder för att betala ut framtida försäkringskrav. Substansvärdet kan ge en indikation om företagets finansiella styrka.
  4. Råvarubolag: Företag inom råvarusektorn, som gruv- och oljebolag, har ofta betydande fysiska tillgångar, som mineralreserver eller oljefält. Substansvärdet kan hjälpa till att bedöma värdet av dessa tillgångar.

Observera att substansvärde endast är en av många finansiella indikatorer som investerare bör beakta vid värdering av företag. Substansvärdet kan ge en indikation om företagets ”inre värde”, men det tar inte nödvändigtvis hänsyn till företagets förmåga att generera vinster, dess tillväxtutsikter eller eventuella risker.

Sammanfattning

Medan substansvärde är ett användbart verktyg för att bedöma ett företags värde, är det viktigt att använda det tillsammans med andra finansiella indikatorer och analysverktyg för att få en mer heltäckande bild av företagets ekonomiska hälsa och potential.

Vanliga frågor och svar

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om substansvärde.

Vad är substansvärde?

Substansvärde är det totala värdet av ett företags tillgångar minus dess skulder.

Hur beräknas substansvärde?

Substansvärde beräknas genom att subtrahera företagets totala skulder från dess totala tillgångar.

Vad skiljer substansvärde från marknadsvärde?

Substansvärde baseras på företagets tillgångar och skulder, medan marknadsvärdet baseras på företagets aktiekurs på börsen.

Vad är substansrabatt?

Substansrabatt uppstår när ett företags aktier handlas till ett pris som är lägre än dess substansvärde per aktie.

Vad är begränsningarna av substansvärde?

Substansvärde tar inte hänsyn till immateriella tillgångar som varumärken eller patent, och det baseras på bokförda värden, vilka kan vara föråldrade.

Video om substansvärde

I den här videon förklarar Nicklas Andersson, sparekonom på Avanza, om vad substansvärde är.

Lämna en kommentar