Vad är Z-Altman?

Att bedöma ett företags kreditvärdighet är en viktig uppgift för långivare, investerare och kreditbedömningsinstitut. En av de mest använda modellerna för att göra denna bedömning är Z-Altman-modellen, som utvecklades av Edward Altman på 1960-talet. Denna modell använder finansiella nyckeltal för att beräkna en Z-Score, som sedan används för att bedöma ett företags sannolikhet att hamna i konkurs. I denna artikel kommer vi att utforska Z-Altman-modellen mer ingående och undersöka dess tillämpning och begränsningar.

Vad är Z-Altman-modellen?

Bakgrund och utveckling

Z-Altman-modellen utvecklades av professor Edward Altman vid New York University Stern School of Business. Modellen presenterades första gången 1968 och har sedan dess blivit en av de mest erkända och använda modellerna för att bedöma kreditvärdighet.

Syfte och användningsområde

Syftet med Z-Altman-modellen är att ge en objektiv och kvantitativ bedömning av ett företags kreditvärdighet. Modellen används främst av långivare och investerare för att bedöma risken för företagskonkurser. Dessutom används den av kreditbedömningsinstitut för att utvärdera företags kreditvärdighet och ge betyg baserat på Z-Score-resultat.

Hur fungerar Z-Altman-modellen?

De fem finansiella nyckeltalen

Z-Altman-modellen använder fem finansiella nyckeltal för att beräkna Z-Score, som är en indikator på ett företags kreditvärdighet. Dessa nyckeltal är:

 1. Arbetskapitalandel: Mått på företagets likviditet och förmåga att möta sina kortfristiga skulder.
 2. Rörelseresultatandel: Mått på företagets lönsamhet och förmåga att generera vinst från sin kärnverksamhet.
 3. Eget kapitalandel: Mått på företagets finansiella stabilitet och riskkapitalandel i företagets kapitalstruktur.
 4. Omsättningsandel: Mått på företagets försäljningseffektivitet och förmåga att generera intäkter från sina tillgångar.
 5. Marknadsvärdeandel: Mått på företagets marknadsvärde i förhållande till dess bokförda värde.

Beräkning av Z-Score

Genom att väga samman de olika finansiella nyckeltalen enligt en specifik formel beräknas Z-Score. Resultatet av Z-Score-analysen ger en indikation på företagets kreditvärdighet. Ju högre Z-Score, desto lägre är risken för konkurs enligt modellen.

Exempelberäkning

Här är ett exempel där vi kan beräkna Z-Score för ett fiktivt företag:

Företaget ABC har följande finansiella uppgifter för det senaste räkenskapsåret:

 • Nettointäkter: 500 000 SEK
 • Totala tillgångar: 1 000 000 SEK
 • Eget kapital: 300 000 SEK
 • Arbetskapital: 200 000 SEK
 • Rörelsekostnader: 400 000 SEK
 • Marknadsvärde på eget kapital: 250 000 SEK

Nu kan vi använda formeln för Z-Score för att beräkna företagets Z-Score. Här är formeln:

Z-Score = 1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6D + 1,0E

Där:

 • A = Arbetskapital / Totala tillgångar
 • B = Eget kapital / Totala tillgångar
 • C = Nettointäkter / Totala tillgångar
 • D = Marknadsvärde på eget kapital / Totala skulder
 • E = Rörelsekostnader / Nettointäkter

Nu kan vi fylla i värdena i formeln:

 • A = 200 000 / 1 000 000 = 0,2
 • B = 300 000 / 1 000 000 = 0,3
 • C = 500 000 / 1 000 000 = 0,5
 • D = 250 000 / 500 000 = 0,5
 • E = 400 000 / 500 000 = 0,8

Nu kan vi fylla i värdena i formeln:

Z-Score = 1,2(0,2) + 1,4(0,3) + 3,3(0,5) + 0,6(0,5) + 1,0(0,8) = 0,24 + 0,42 + 1,65 + 0,3 + 0,8 = 3,41

Således är företagets Z-Score i detta exempel 3,41.

Tröskelvärdesgräns och tolkning

Z-Altman-modellen använder en tröskelvärdesgräns för att tolka Z-Score-resultat. Beroende på vilken sida av tröskelvärdesgränsen ett företags Z-Score faller på kan man bedöma risken för konkurs. En Z-Score över tröskelvärdet indikerar att företaget har låg sannolikhet för konkurs, medan en Z-Score under tröskelvärdet indikerar en högre risk för konkurs.

Bedömning av Z-Score: Vad som anses vara dåligt och bra

Ett Z-Score kan vara till nytta för att bedöma företagets finansiella hälsa och stabilitet. Vanligtvis anses ett Z-Score under 1,8 vara en varningssignal och indikerar en hög risk för företagets insolvens. Ett lågt Z-Score kan tyda på att företaget har problem med att betala sina skulder och att det finns en större sannolikhet för att företaget kan gå i konkurs.

Å andra sidan anses ett Z-Score över 3,0 vara en indikation på att företaget är finansiellt stabilt och har en låg risk för insolvens. Ett högt Z-Score tyder på att företaget har tillräckligt med tillgångar för att täcka sina skulder och har en god förmåga att generera vinster.

Det är viktigt att notera att tolkningen av Z-Score kan variera beroende på bransch och företagets specifika omständigheter. Det är alltid klokt att jämföra företagets Z-Score med branschgenomsnittet eller konkurrenternas Z-Score för att få en bättre kontextuell förståelse av företagets finansiella styrka och risknivå.

Användning av Z-Altman-modellen

Långivares perspektiv

För långivare är Z-Altman-modellen ett värdefullt verktyg för att bedöma risken för att företag inte kan återbetala sina skulder i framtiden. Genom att använda Z-Altman-modellen kan långivare göra mer informerade beslut om att bevilja lån och fastställa räntesatser baserat på den förväntade kreditvärdigheten hos företaget.

Investerarens perspektiv

För investerare ger Z-Altman-modellen en indikation på risken för företagskonkurser och kan vara användbar vid beslut om portföljallokering och riskhantering. Investerares användning av Z-Altman-modellen kan hjälpa dem att undvika investeringar i företag med högre risk för konkurs och fokusera på företag med en starkare kreditprofil.

Kreditbedömningsinstitutens användning

Kreditbedömningsinstitut använder Z-Altman-modellen för att utvärdera och betygsätta företags kreditvärdighet. Baserat på Z-Score-resultat kan kreditbedömningsinstitut ge företag en kreditbetyg som hjälper långivare och investerare att bedöma risken med att göra affärer med företaget.

Fördelar och begränsningar

Fördelar med Z-Altman-modellen

Z-Altman-modellen har flera fördelar som bidrar till dess popularitet och användning:

 1. Objektiv och kvantitativ bedömning av kreditvärdighet
 2. Använder historiska finansiella data för att prognostisera risken för konkurs
 3. Tillämplig på olika branscher och företagstyper

Begränsningar och viktigheten av kompletterande analys

Även om Z-Altman-modellen är ett användbart verktyg för att bedöma kreditvärdighet har den också vissa begränsningar:

 1. Baseras på historiska finansiella data och kan vara mindre tillförlitlig vid förändrade marknadsförhållanden
 2. Tar inte hänsyn till icke-finansiella faktorer som ledningens kompetens och marknadsposition
 3. Kompletterande analys och bedömning av företagets affärsmodell och branschkontext är viktigt för en helhetsbedömning av kreditvärdighet.

Kritik och alternativa modeller

Kritik mot Z-Altman-modellen

Z-Altman-modellen har inte undgått kritik och debatt. Vissa kritiker hävdar att modellen är för generell och inte tar hänsyn till specifika branschfaktorer och företagsspecifika egenskaper. Det har också funnits invändningar om att modellen är mer tillförlitlig för stora företag än för små företag.

Alternativa metoder för kreditbedömning

Förutom Z-Altman-modellen finns det andra metoder och modeller för att bedöma företags kreditvärdighet, inklusive kvalitativa och kvantitativa bedömningsmetoder. Exempel på sådana alternativa metoder inkluderar kreditbetyg från kreditvärderingsinstitut och branschspecifika bedömningsmodeller.

Sammanfattning

Z-Altman-modellen är ett användbart verktyg för att bedöma företags kreditvärdighet och risken för konkurs. Genom att använda finansiella nyckeltal och beräkna en Z-Score kan man få en objektiv indikation på företagets kreditvärdighet. Det är viktigt att komplettera Z-Altman-modellen med en helhetsbedömning av företagets affärsmodell, branschkontext och andra relevanta faktorer för att fatta välgrundade beslut om att göra affärer med företaget.

Vanliga frågor och svar Z-altman

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om Z-altman.

Vilka företag kan dra nytta av Z-Altman-modellen?

Z-Altman-modellen kan tillämpas på företag inom olika branscher och storlekar. Den är särskilt användbar för långivare, investerare och kreditbedömningsinstitut som vill bedöma kreditvärdigheten hos ett företag.

Hur tillförlitlig är Z-Altman-modellen?

Z-Altman-modellen har visat sig vara tillförlitlig för att bedöma företags kreditvärdighet. Men det är viktigt att komplettera modellen med andra analyser och bedömningar för att få en heltäckande bild av företagets finansiella hälsa.

Kan Z-Altman-modellen användas för att förutspå företagskonkurser?

Ja, Z-Altman-modellen används för att beräkna en sannolikhet för företagskonkurser. En låg Z-Score indikerar en högre risk för konkurs, medan en hög Z-Score indikerar en lägre risk.

Kan Z-Altman-modellen användas för att bedöma kreditvärdigheten hos icke-företag?

Z-Altman-modellen är främst utformad för att bedöma företags kreditvärdighet. För icke-företag finns det andra metoder och modeller som kan vara mer lämpliga.

Finns det några begränsningar med Z-Altman-modellen?

Z-Altman-modellen har vissa begränsningar, inklusive dess beroende av historiska finansiella data och dess oförmåga att ta hänsyn till icke-finansiella faktorer. Det är viktigt att använda modellen som en del av en bredare analys och bedömning av företagets kreditvärdighet.

Video om Z-altman

I den här videon förklarar WallStreetMojo, på YouTube, mer om Z-Altman score.

Lämna en kommentar