Vad är balanslikviditet?

Balanslikviditet är ett viktigt nyckeltal som används för att bedöma företagets förmåga att betala sina kortfristiga skulder. Det är ett av många likviditetsnyckeltal som investerare och företagsledare använder för att övervaka företagets finansiella hälsa och bedöma dess kreditvärdighet. Balanslikviditet översätts till Current Ratio på engelska. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad balanslikviditet är, hur det beräknas och hur det kan användas för att analysera företagets finansiella styrka.

Vad är balanslikviditet?

Balanslikviditet är ett mått på företagets likviditet, det vill säga dess förmåga att betala sina kortfristiga skulder och uppfylla sina finansiella åtaganden. Det visar förhållandet mellan företagets mest likvida tillgångar och dess kortfristiga skulder.

En hög balanslikviditet indikerar att företaget har tillräckligt med likvida medel för att täcka sina kortfristiga skulder, vilket innebär att det har en lägre risk för att drabbas av likviditetsproblem eller konkurs. Å andra sidan kan en låg current ratio tyda på att företaget har svårigheter att betala sina skulder och kan vara i riskzonen för att drabbas av finansiella problem.

Beräkning av balanslikviditet

Balanslikviditet beräknas enligt följande formel:

Balanslikviditet = (Kassa + Kassaekvivalenter + Kortfristiga placeringar) / Kortfristiga skulder

Där:

 • Kassa innefattar kontanter och kontantliknande tillgångar som företaget har tillgång till.
 • Kassaekvivalenter är mycket likvida investeringar med kort löptid, vanligtvis tre månader eller mindre.
 • Kortfristiga placeringar är investeringar som är avsedda att säljas inom ett år.
 • Kortfristiga skulder är företagets skulder och åtaganden som förfaller inom ett år.

Exempel på balanslikviditet i praktiken

Låt oss titta på ett exempel för att illustrera hur balanslikviditet kan användas för att analysera företagets finansiella hälsa. Anta att vi har två företag, Företag A och Företag B, med följande finansiella data:

 • Företag A: Kassa 1 000 000 SEK, kassaekvivalenter 500 000 SEK, kortfristiga placeringar 250 000 SEK, kortfristiga skulder 1 500 000 SEK.
 • Företag B: Kassa 500 000 SEK, kassaekvivalenter 250 000 SEK, kortfristiga placeringar 1 000 000 SEK, kortfristiga skulder 1 500 000 SEK.

Balanslikviditeten för Företag A och Företag B beräknas enligt följande:

 • Företag A: (1 000 000 + 500 000 + 250 000) / 1 500 000 = 1,25
 • Företag B: (500 000 + 250 000 + 1 000 000) / 1 500 000 = 1,25

Båda företagen har en balanslikviditet på 1,25, vilket indikerar att de har tillräckligt med likvida medel för att täcka sina kortfristiga skulder.

Vad säger balanslikviditet om företagets finansiella hälsa?

En hög balanslikviditet indikerar att företaget har en god finansiell hälsa och en låg risk för att drabbas av likviditetsproblem. Det innebär att företaget har tillräckligt med likvida medel för att täcka sina kortfristiga skulder, vilket ger trygghet för investerare och kreditgivare.

Å andra sidan kan en låg current ratio tyda på att företaget har svårigheter att betala sina skulder och kan vara i riskzonen för att drabbas av finansiella problem. Det kan innebära att företaget är mer beroende av extern finansiering för att täcka sina skulder, vilket kan leda till högre räntekostnader och en ökad risk för konkurs.

Balanslikviditetens betydelse för investerare

För investerare är balanslikviditeten en viktig indikator på företagets finansiella stabilitet och dess förmåga att betala sina skulder. En hög balanslikviditet kan signalera en lägre risk för investeringar, eftersom det innebär att företaget har tillräckligt med likvida medel för att täcka sina kortfristiga åtaganden.

Dessutom kan en stark current ratio vara en indikator på god företagsledning och effektiv kapitalallokering. Det kan också innebära att företaget har en större finansiell buffert för att klara av oväntade händelser eller investera i tillväxtmöjligheter.

Begränsningar av balanslikviditet

Trots att balanslikviditet är ett användbart mått på företagets finansiella hälsa, finns det några begränsningar att vara medveten om:

 • Balanslikviditet kan vara missvisande om företaget har oregelbundna kassaflöden. Till exempel kan säsongsbetonade företag ha hög balanslikviditet under vissa perioder och låg under andra.
 • current ratio tar inte hänsyn till företagets lönsamhet eller skuldsättning. Ett företag med hög balanslikviditet kan fortfarande ha problem med att generera vinst eller ha en ohållbar skuldnivå.
 • Balanslikviditet varierar mellan olika branscher och kan därför inte användas för att direkt jämföra företag inom olika sektorer.
 • Företagets likviditetsstrategi kan påverka bolagets current ratio. Vissa företag väljer att behålla högre likviditet som en säkerhetsbuffert, medan andra företag föredrar att investera sina likvida medel i tillväxtmöjligheter.

Balanslikviditet i förhållande till andra likviditetsnyckeltal

Det finns flera andra likviditetsnyckeltal som också kan användas för att bedöma företagets finansiella hälsa, såsom kassalikviditet och rörelsekapital. Dessa nyckeltal ger en mer detaljerad bild av företagets likviditetsposition och kan användas tillsammans med balanslikviditet för att få en mer heltäckande förståelse för företagets finansiella styrka.

Sammanfattning

Balanslikviditet är en viktig nyckeltal som hjälper investerare och företagsledare att bedöma företagets finansiella hälsa och dess förmåga att betala sina kortfristiga skulder. En hög balanslikviditet indikerar att företaget har en stark likviditetsposition och en lägre risk för att drabbas av finansiella problem.

För att få en mer heltäckande bild av företagets finansiella styrka kan balanslikviditet användas tillsammans med andra likviditetsnyckeltal, såsom kassalikviditet och rörelsekapital. Det är dock viktigt att vara medveten om balanslikviditetens begränsningar och att nyckeltalet kan variera mellan olika branscher och företag.

Genom att förstå och använda balanslikviditet och andra finansiella nyckeltal kan investerare och företagsledare fatta mer välgrundade beslut och bedöma företagets långsiktiga uthållighet och potential för tillväxt.

Vanliga frågor och svar

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om balanslikviditet.

Vad är en god balanslikviditet?

En ”god” balanslikviditet varierar beroende på bransch och företagets specifika situation. Generellt sett anses en balanslikviditet över 1 som positiv, eftersom det innebär att företaget har tillräckligt med likvida medel för att täcka sina kortfristiga skulder. Dock kan en alltför hög balanslikviditet också vara ett tecken på att företaget inte utnyttjar sina tillgångar effektivt.

Kan balanslikviditet användas för att jämföra företag inom olika branscher?

Balanslikviditet kan variera mellan olika branscher, och därför är det inte alltid lämpligt att jämföra företag inom olika sektorer enbart baserat på detta nyckeltal. Det är viktigt att jämföra företag med sina konkurrenter inom samma bransch för att få en rättvis jämförelse.

Vad är skillnaden mellan balanslikviditet och kassalikviditet?

Balanslikviditet och kassalikviditet är båda likviditetsnyckeltal som används för att bedöma företagets förmåga att betala sina kortfristiga skulder. Balanslikviditet inkluderar kassa, kassaekvivalenter och kortfristiga placeringar, medan kassalikviditet endast inkluderar kassa och kassaekvivalenter. Kassalikviditet ger en mer konservativ bild av företagets likviditet, eftersom det enbart fokuserar på de mest likvida tillgångarna.

Video om Current Ratio

I den här videon förklarar The Finance Storyteller, på YouTube, mer om vad current ratio är.

Lämna en kommentar