kapitalomsättningshastighet asset turnover ratio

Vad är kapitalomsättningshastighet?

Kapitalomsättningshastighet är ett finansiellt nyckeltal som används för att mäta hur effektivt ett företag använder sitt kapital för att generera försäljning. Detta nyckeltal är viktigt för investerare och företagsledare eftersom det ger insikt i hur väl företaget utnyttjar sina resurser för att skapa intäkter. På engelska heter nyckeltalet Asset Turnover Ratio I denna artikel kommer …

Läs mer

roa avkastning på totalt kapital

Vad är ROA (avkastning på totalt kapital)?

ROA står för Return On Assets och kan översättas till Avkastning på Totalt Kapital eller totala tillgångar. För att bedöma ett företags finansiella prestanda och lönsamhet är det viktigt att använda flera olika nyckeltal. Ett av dessa nyckeltal är avkastning på totalt kapital (ROA), som ger en överblick över hur effektivt företaget använder sina tillgångar …

Läs mer

roe avkastning på eget kapital

Vad är ROE (avkastning på eget kapital)?

Avkastning på eget kapital (ROE) är ett finansiellt nyckeltal som används för att mäta hur effektivt företagets ledning använder företagets eget kapital för att generera vinst. ROE står för Return On Equity på engelska. ROE hjälper investerare och analytiker att bedöma företagets lönsamhet och kapitaleffektivitet i förhållande till konkurrenter och branschen som helhet. Formel för …

Läs mer

roce (avkastning på sysselsatt kapital)

Vad är ROCE (avkastning på sysselsatt kapital)?

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) är ett nyckeltal som används för att mäta hur effektivt ett företag använder sitt kapital för att generera vinst. ROCE står för Return On Capital Employed på engelska. ROCE visar hur mycket vinst ett företag kan skapa för varje krona som investeras i verksamheten och är därmed ett viktigt verktyg …

Läs mer

opex

Vad är OPEX?

Driftskostnader, eller OPEX (Operating Expenses), är de löpande kostnader som ett företag har för att driva sin verksamhet. De inkluderar utgifter såsom löner, hyra, råvaror, försäkringar och marknadsföring. OPEX är en viktig del av företagets ekonomi eftersom det påverkar företagets lönsamhet och kassaflöde. Typer av driftskostnader Driftskostnader kan delas in i flera kategorier, såsom: OPEX …

Läs mer

capex

Vad är CAPEX?

Kapitalutgifter (CAPEX) är en viktig del av företagets finansiella verksamhet, eftersom de representerar de investeringar som görs för att förvärva, uppgradera och underhålla fysiska tillgångar, såsom byggnader, maskiner och utrustning. I den här omfattande guiden kommer vi att förklara vad kapitalutgifter är, varför de är viktiga och hur de påverkar företagets resultat och värdering. Vad …

Läs mer

aktieutdelning

Vad innebär aktieutdelning?

Aktieutdelning är en viktig del av investeringar för många investerare, särskilt de som söker en regelbunden inkomst från sina investeringar. I denna omfattande guide kommer vi att gå igenom grunderna i aktieutdelningar, hur de fungerar, hur man beräknar dem och hur man värderar utdelningsaktier. Vad är aktieutdelning? Aktieutdelning är en del av ett företags vinster …

Läs mer

fritt kassaflöde

Vad är Fritt Kassaflöde? (FCF – Free Cash Flow)

För att förstå ett företags finansiella hälsa och värdering är det viktigt att känna till olika finansiella begrepp och nyckeltal. Ett sådant nyckeltal är fritt kassaflöde (Free Cash Flow, FCF), som används för att bedöma företagets förmåga att generera kassaflöde som kan användas för att belöna aktieägare och investera i framtida tillväxt. I denna artikel …

Läs mer

wacc

Vad menas med WACC?

För att fatta välgrundade investeringsbeslut och värdera företag är det viktigt att förstå olika finansiella begrepp och nyckeltal. Ett sådant begrepp är WACC (Weighted Average Cost of Capital), som är en viktig faktor vid företagsvärdering och investeringsbeslut. I den här artikeln går vi igenom vad WACC är, varför det är viktigt och hur man beräknar …

Läs mer

enterprise value

Vad är Enterprise Value?

När det gäller att värdera företag finns det flera viktiga begrepp och nyckeltal att förstå. Ett sådant begrepp är företagsvärde (Enterprise Value, EV), som hjälper investerare att göra mer korrekta bedömningar av företagens värderingar. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad företagsvärde är, hur det beräknas och hur det används för att analysera …

Läs mer