Vad är ett P/S-tal?

Vad är P/S-talet?

P/S-talet, eller pris-omsättning-talet, är ett nyckeltal som används av investerare för att bedöma värderingen av ett aktiebolag i förhållande till dess omsättning. PS-talet visar hur mycket investerare är villiga att betala för varje krona i omsättning som bolaget genererar. P/S-talet kan vara särskilt användbart för att analysera bolag som ännu inte genererar vinst, såsom nystartade företag eller företag i tillväxtfasen.

Varför är P/S-talet viktigt?

P/S-talet används som ett verktyg för att jämföra värderingen av olika bolag inom samma bransch eller sektor. Genom att jämföra P/S-talen för olika bolag kan investerare få en uppfattning om huruvida en aktie är över- eller undervärderad i förhållande till dess konkurrenter. P/S-talet är inte det enda nyckeltalet att ta hänsyn till vid investeringsbeslut, men det kan ge ytterligare insikt i bolagets värde, särskilt när vinstmått som P/E-talet inte är tillgängliga eller relevanta.

Beräkning av P/S-talet

P/S-talets formel

P/S-talet beräknas enligt följande formel:

P/S-tal = Aktiekurs / Omsättning per aktie

Där:

  • Aktiekurs är det aktuella marknadspriset för en aktie.
  • Omsättning per aktie är bolagets totala omsättning dividerat med det totala antalet utestående aktier.

Exempel på hur man beräknar P/S-talet

Anta att ett bolag har en aktiekurs på 100 kronor och en omsättning per aktie på 20 kronor. P/S-talet för detta bolag beräknas enligt följande:

P/S-tal = 100 / 20 = 5

I det här fallet är P/S-talet 5, vilket innebär att investerare är villiga att betala 5 kronor för varje krona i omsättning som bolaget genererar.

Hur man tolkar P/S-talet

Vad betyder höga och låga P/S-tal?

Ett högt P/S-tal kan indikera att investerare har höga förväntningar på bolagets framtida tillväxt och är villiga att betala ett högre pris för aktien. Det kan dock också innebära att aktien är övervärderad och därmed mer sårbar för prisnedgångar.

Ett lågt PS-tal kan tyda på att bolaget anses vara undervärderat av marknaden, vilket kan innebära en möjlighet för värdeinvestering. Det kan dock också vara ett tecken på att bolaget har problem eller att investerare är mer pessimistiska om dess framtidsutsikter.

P/S-talet i jämförelse med andra nyckeltal

Det är viktigt att inte enbart basera investeringsbeslut på P/S-talet, utan att även ta hänsyn till andra nyckeltal och faktorer, såsom bolagets fundamenta, marknadsförutsättningar och konkurrentanalyser. Andra nyckeltal som kan användas i kombination med P/S-talet är P/E-talet (pris/vinst), P/B-talet (pris/bokföringsvärde) och EV/EBITDA-talet (företagsvärde/EBITDA).

P/S-talet och investeringsstrategier

Användning av P/S-talet i värdeinvestering

Värdeinvestering innebär att leta efter aktier som anses vara undervärderade av marknaden och därmed erbjuder en möjlighet för högre avkastning när marknaden justerar sig. Värdeinvesterare kan använda P/S-talet för att identifiera bolag med låga PS-tal jämfört med sina konkurrenter eller branschgenomsnitt, vilket kan tyda på att aktien är undervärderad.

Användning av P/S-talet i tillväxtinvestering

Tillväxtinvestering fokuserar på bolag som förväntas ha hög framtida tillväxt och därmed generera högre avkastning på lång sikt. Tillväxtinvesterare kan använda P/S-talet för att jämföra bolag inom samma sektor och hitta de som har höga P/S-tal, vilket kan indikera höga förväntningar på framtida tillväxt. Det är dock viktigt att vara medveten om att höga P/S-tal också kan innebära ökad risk, eftersom bolaget kan vara övervärderat.

Sammanfattning

P/S-talet är ett viktigt och populärt nyckeltal som investerare använder för att bedöma värderingen av aktiebolag i förhållande till dess omsättning. P/S-talet kan ge insikt i huruvida en aktie är över- eller undervärderad, särskilt för bolag som ännu inte genererar vinst. Det är dock viktigt att komplettera P/S-talet med andra nyckeltal och faktorer för att få en mer heltäckande bild av ett bolags värde och potential.

Vanliga frågor och svar

I den här delen av artikeln besvarar vi kort de vanligaste frågorna om PS-talet.

Vad är skillnaden mellan P/S-talet och P/E-talet?

P/S-talet baseras på bolagets omsättning, medan P/E-talet baseras på bolagets vinst. P/S-talet kan vara särskilt användbart för att analysera bolag som ännu inte genererar vinst, medan P/E-talet används för att bedöma värderingen av bolag utifrån deras vinstgenerering.

Kan jag använda P/S-talet för att jämföra bolag inom olika sektorer?

Det är inte rekommenderat att använda P/S-talet för att jämföra bolag inom olika sektorer, eftersom sektorer kan ha olika genomsnittliga P/S-tal. Det är mer meningsfullt att jämföra bolag inom samma sektor eller bransch.

Är ett lågt P/S-tal alltid en indikator på en bra investering?

Ett lågt P/S-tal kan tyda på att en aktie är undervärderad, men det är inte det enda kriteriet att ta hänsyn till vid investeringsbeslut. Det är viktigt att också granska bolagets fundamenta, marknadsförutsättningar och konkurrentanalys innan man fattar ett investeringsbeslut.

Vilka är de potentiella riskerna med att använda P/S-talet som enda investeringskriterium?

En av de största riskerna med att använda P/S-talet som enda investeringskriterium är att det inte tar hänsyn till bolagets lönsamhet eller framtida tillväxtprognoser. Dessutom kan P/S-talet variera mellan olika sektorer och branscher, vilket gör det svårt att jämföra bolag inom olika marknadssegment.

Vad är ett bra P/S-tal?

Ett ”bra” P/S-tal beror på branschen och marknadsförutsättningarna. I allmänhet kan ett lågt P/S-tal tyda på att en aktie är undervärderad, medan ett högt P/S-tal kan tyda på att den är övervärderad. Det är dock viktigt att jämföra P/S-talen för bolag inom samma sektor och att också ta hänsyn till andra nyckeltal och faktorer innan man fattar investeringsbeslut.

Video om P/S-talet

I den här videon berättar Alexander Gustafsson, på Nordnet, hur du ska förstå PS-talet.

Lämna en kommentar